Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Stadgar

§ 1 Form och syfte

Föreningen är en ideell sammanslutning av enskilda personer med intresse för livsmedel i något avseende, exempelvis forskning, produktion, marknadsföring, handel, utbildning, information. Föreningens syfte är att

 •    främja utvecklingen inom svensk livsmedelshantering
 •    främja erfarenhetsutbyte mellan medlemmarna
 •    skapa förtroendefull kontakt mellan olika yrkesgrupper inom livsmedelsområdet
 •    främja kontakter med motsvarande sammanslutningar och kollegor i andra länder
 •    stödja vetenskaplig forskning inom livsmedelsområdet

§ 2 Arbetssätt

Föreningen fyller sitt syfte genom att bland annat:

 •    anordna studiebesök, konferenser, föredrag och kurser
 •    stödja utgivandet av facktidskriften Livsmedel i fokus genom representation i LivsmedelsStiftelsens styrelse
 •    utdela stipendier för studie- och forskningsresor
 •    verka för internationellt samarbete på livsmedelsområdet
 •    årligen dela ut Livsmedelspriset

§ 3 Verksamhetsår

 Föreningens verksamhetsår löper per kalenderår.

§ 4 Medlemskap

Alla är välkomna som medlemmar i föreningen. Ingen särskild prövning eller godkännande av styrelsen krävs. Styrelsen äger dock rätten att utesluta medlem, som uppträtt eller motverkat föreningens syften.

§ 5 Avgifter och rösträtt

Medlem, som erlagt fastställd årsavgift för räkenskapsåret har rösträtt vid föreningsmöte. Hedersmedlem är befriad från årsavgift, men har rösträtt.

§ 6 Föreningens beslutande organ

Föreningsmötet är det högsta beslutande organet. Styrelse och särskilda funktionärer utgör föreningens förvaltande och verkställande organ.

§ 7 Styrelsens sammansättning

Föreningens styrelse skall utöver ordförande utgöras av minst 6 och högst 12 ordinarie ledamöter. Mandatperioden i styrelsen är två år räknat från föreningens årsmöte. Ordföranden kan väljas i den funktionen högst två perioder i sträck. Styrelsens övriga ledamöter kan väljas högst tre perioder i sträck.

§ 8 Styrelsens uppgifter

Styrelsen skall:

 •    verkställa föreningens mötesbeslut och i övrigt leda föreningens verksamhet
 •    representera föreningen
 •    ansvara för föreningens ekonomiska förvaltning
 •    tillse att det finns lämpliga resurser för det praktiska arbetet
 •    utse personer som tillsammans bemyndigas att teckna föreningens firma eller i övrigt företräda föreningen
 •    upprätthålla en medlemsmatrikel
 •    avge skriftlig berättelse till årsmötet över föreningens verksamhet

§ 9 Styrelsens arbete

Ordföranden skall tillse att sammanträden hålls när det behövs. Kallelse till styrelsesammanträden skall ske med minst två veckors varsel.
Styrelsen är beslutsmässig, när mer än halva antalet ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har den fungerande ordföranden utslagsröst. Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll, som justeras av ordföranden och av mötet utsedd ledamot.

§ 10 Revision

Två revisorer och en suppleant skall väljas vid årsmötet för en tid av ett år. Revisorerna skall för varje verksamhetsår granska styrelsens verksamhet och föreningens räkenskaper och vid årsmötet framlägga berättelse över revisionen. Revisor, som ej får vara ledamot i styrelsen, kan omväljas. Styrelsen skall lämna verksamhetsberättelse och räkenskaper till revisorerna senast en månad före årsmöte.

§ 11 Valberedning

Årsmötet utser en valberedning bestående av tre personer varav en är sammankallande. Till sammankallande för valberedningen föreslås den avgående ordföranden för föreningen. Valberedningen skall med sina förslag på styrelsekandidater eftersträva att förnya och samtidigt beakta olika livsmedelsområdens representation i föreningens styrelse.

§ 12 Föreningens möten

Föreningen sammanträder till ordinarie årsmöte senast under maj månad på kallelse av styrelsen. Styrelsen kan vid behov kalla till annat föreningsmöte. Styrelsen skall kalla till föreningsmöte om minst 25 medlemmar skriftligen kräver detta. Kallelse till föreningsmöte ska ske skriftligen och skall ange dagordningen och skickas ut minst två veckor före mötet.

Styrelsens verksamhetsberättelse ska finnas tillgänglig på föreningens hemsida i samband med att kallelse till årsmötet skickas ut. Motion kan väckas av alla medlemmar och skall för att behandlas på föreningsmötet vara styrelsen tillhanda minst fyra veckor före mötet.

Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:

 •    Val av ordförande och sekreterare vid mötet samt två justerare, tillika rösträknare
 •    Styrelsens verksamhetsberättelse, Revisorernas berättelse
 •    Fastställande av balansräkning Beslutande om disposition(er) avseende föreningens vinst eller förlust
 •    Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 •    Fastställande av årets budget och medlemsavgifter
 •    Val av, i den mån det är aktuellt, med hänsyn till mandatperioder av
 •    föreningsordförande
 •    styrelseledamöter
 •    revisorer och revisorssuppleanter
 •    valberedning
 •    Övriga ärenden, som framläggs av styrelse eller av medlem.

Föreningsmötet kan fatta beslut när minst 15 medlemmar utöver styrelsen är närvarande. En vid föreningsmötet icke närvarande medlem kan rösta via fullmakt uppvisad av närvarande medlem. Närvarande medlem får endast framföra en fullmakt.

Vid omröstning som inte avser stadgeändring eller föreningens upplösande gäller enkel röstövervikt. Föreningsmötets ordförande har utslagsröst vid lika röstetal. Sluten omröstning tillämpas avseende person och vid lika röstetal ska lottning ske.

Justerat mötesprotokoll från föreningsmöte skall finnas tillgängligt på föreningens hemsida inom en månad efter mötet.

§ 13 Utträde ur föreningen

Medlem som önskar utträde ur föreningen skall anmäla detta till kansliet. Om årsavgift redan inbetalats för innevarande år återbetalas inte denna. Medlem som inte betalar årsavgift trots två påminnelser med minst två veckors mellanrum utesluts ur föreningen.

§ 14 Stadgeändring

För stadgeändring krävs minst två tredjedels majoritet vid årsmöte eller enkel majoritet vid två på varandra följande föreningsmöten.

§ 15 Föreningens upplösning

Beslut om att upplösa föreningen kräver minst två tredjedels majoritet vid två föreningsmöten med minst en månads mellanrum. Föreningens tillgångar skall vid upplösning användas i enlighet med föreningens syften.

Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Skeppsbron 28, 4tr
111 30 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: