Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Lantmännen: ”Vi har 30 skördar på oss”

De svenska skördarna kan öka med 50 procent till år 2050 samtidigt som klimatpåverkan minskar i linje med Parisavtalet, enligt Lantmännens nya rapport Framtidens jordbruk.
– Vi har 30 skördar på oss att nå ett klimatneutralt jordbruk, säger Per Arfvidsson, Lantmännens vice vd.

Lantmännen: ”Vi har 30 skördar på oss”

Rapporten...

…har tagits fram av Lantmännen. I rapportens externa referensgrupp ingår Johan Kuylenstierna vid Stockholms Universitet, Göran Bergkvist vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, Anders Holmestig från Lantbrukarnas riksförbund, LRF, samt Ulf Sonesson vid forskningsinstitutet RISE.

Lantmännen har nyligen fastställt ett nytt klimatmål: Att skapa förutsättningar för en än mer hållbar odling med halverad klimatpåverkan vart tionde år för att nå klimatneutralitet 2050.

I samband med det nya klimatmålet presenterar Lantmännen en rapport som beskriver hur omställningen av svensk växtodling kan möjliggöras.

– Med utgångspunkt i vårt klimatmål har vi tagit fram rapporten om framtidens jordbruk, som är unik i sitt slag. Enligt våra bedömningar finns det en stor potential för det svenska jordbruket att öka produktionen och säkra livsmedelsförsörjningen för en växande befolkning, och samtidigt minska påverkan på klimat, miljö och biologisk mångfald. För att göra detta krävs en kraftsamling på nationell basis, säger Per Arfvidsson, Lantmännens vice vd.

Elva områden har identifierats som viktiga för att kunna nå ett än mer hållbart svenskt jordbruk till 2050, sett till produktiviteten, planeten och plånboken. Några exempel på områden med stor potential är precisionsodling, digitalisering, växtförädling samt fossilfritt bränsle.

– Våra resultat visar att omställningen är möjlig, men det kommer att krävas en rad åtgärder och mer samarbete. Lantmännen och våra medlemmar, 25 000 svenska lantbrukare, kommer inte på egen hand att kunna utveckla alla lösningar, säger Claes Johansson, hållbarhetschef på Lantmännen, och menar att svensk och hållbart producerad mat måste värderas högre.

Dessutom krävs bred implementering av bästa möjliga teknik samt politiska styrmedel och konkurrensförutsättningar som premierar hållbara odlingsmetoder och insatsvaror. Det krävs även ökade resurser till forskning och innovation för att realisera potentialen.

AGNETA RENMARK

 

Annons: Bergström FSCC
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Nybrogatan 39, 1 tr
114 39 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: Nyhetsbrev