Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Miljonregn ska främja produktion och konsumtion av ekologiskt

Jordbruksverket beviljar 26 miljoner kronor för elva nya projekt som ska höja kunskapen om ekologiska livsmedel genom information, utbildning och kampanjer. Syftet är att främja produktion och konsumtion av ekologiska livsmedel.

Miljonregn ska främja produktion och konsumtion av ekologiskt
Organic Sweden har fått i uppdrag av Jordbruksverket att ta fram och sprida marknadsinformation om ekomarknaden, i samverkan med andra eko-aktörer.

Det finns en outnyttjad potential i det ökade intresset för hälsosamma, hållbara och klimatsmarta livsmedel. Därför har regeringen tidigare gett Jordbruksverket i uppdrag att genomföra en åtgärdsplan i samråd med aktörer i hela livsmedelsbranschen.

Resultatet är att Jordbruksverket nu beviljat 26 miljoner kronor i stöd till flera olika aktörer för åtgärder inom områden som marknadsinformation, utbildning, nationella riktlinjer, webbportal och informationskampanjer.

– Vi fick in många bra projektansökningar och konkurrensen har varit hård. Vi har gjort en helhetsbedömning av projekten och deras angelägenhetsgrad. Vi har också bedömt ansökningarna utifrån bland annat erfarenhet, kompetens, målgruppsanpassning och innovationsgrad. Andra faktorer vi vägt in är samverkan, bredd och kostnadseffektivitet. Samverkan är viktigt och skapar kopplingar mellan åtgärder och aktörer, säger Åsa Lannhard Öberg, projektledare för ekouppdraget.

Satsningar syftar till att öka kunskapen om den ekologiska matens mervärden, bidra till en fortsatt stark marknadsutveckling och en hållbar livsmedelsproduktion i Sverige.

En av de organisationer som får bidrag är Organic Sweden, som tillsammans med Ekologiska Lantbrukarna, Sveriges Konsumenter, EPOK och kommunikationsbyrån Futerra tillsammans ska genomföra en treårig informationskampanj om ekologiska livsmedel.

Jordbruksverket har även gett Organic Sweden i uppdrag att ta fram och sprida marknadsinformation om ekomarknaden.

– Vi ser väldigt mycket fram emot båda uppdragen. Vi ser också fram emot att samverka brett med aktörerna inom eko-Sverige för att sprida kunskap om de mervärden som den ekologiska produktionen och konsumtionen medför, säger Charlotte Bladh André, vd för Organic Sweden.

Även Martin & Servera har, som enda aktör från näringslivet, beviljats projektpengar. Det är företagets utbildningsavdelning Gastromerit som ska ansvara för att ta fram en utbildning för att hjälpa politiker, tjänstemän och de som arbetar med matlagningen i offentlig verksamhet att få ökad kompetens om ekologiska livsmedel. 

– Samarbete mellan privat och offentlig sektor är en viktig komponent i arbetet med att skapa förutsättningar för fler jobb och hållbar tillväxt i hela värdekedjan, säger Håkan Åkerström, koncernchef för Martin & Servera.

Han berättar att företaget har ett mål om att 40 procent av försäljningen till offentlig sektor ska vara ekologiskt och miljömärkt till år 2020, och att det finns en stark och uttalad ambition för ekoförsäljning i företaget. Den kommande utbildningen är ytterligare ett steg på vägen mot det målet.

Annons: Bergström FSCC
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Skeppsbron 28, 4tr
111 30 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: